Mastodon

Tagebau Turów – BÜNDNISGRÜNER Abgeordneter und Betroffene reichen Beschwerde bei der EU-Kommission ein

deutsch 🇩🇪 | english 🇬🇧 | česky 🇨🇿 | polski 🇵🇱


deutsch 🇩🇪

Dr. Daniel Gerber: Wir haben einen illegal betriebenen Tagebau vor unserer Tür – und der hat direkten Einfluss auf Sachsens Städte und Umwelt.

Im September vergangenen Jahres hat Tschechien eine förmliche zwischenstaatliche Beschwerde bezüglich des Braunkohletagebaus Turów gegen Polen eingereicht. Bei der Auswertung dieser Beschwerde kam die EU-Kommission zur der Feststellung, dass Polen mit dem Braunkohletagebau Turów europäische Richtlinien verletzt. Nun hat der BÜNDNISGRÜNE-Landtagsabgeordnete Dr. Daniel Gerber gemeinsam mit Verantwortlichen sowie Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Zittau ebenfalls eine offizielle Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.

Dazu erklärt Dr. Daniel Gerber, energie- und klimapolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag:

„Die Entscheidung, eine offizielle Beschwerde an die EU-Kommission einzureichen, ist mir nicht leicht gefallen. Doch ich trage eine Verantwortung für alle Bürgerinnen und Bürger Sachsens und will Schaden von ihnen abwenden. Die von der EU-Kommission bestätigte Vertragsverletzung Polens ist auch für Sachsen von enormer Bedeutung. Wir haben einen illegal betriebenen Tagebau vor unserer Tür – und der hat direkten Einfluss auf Sachsens Städte und Umwelt.“

„Die Absenkung des Grundwassers infolge des Braunkohleabbaus in Turów führt bereits jetzt zu einer messbaren Senkung des Bodens unter Zittau. Es gilt nun zu handeln, denn die grenzüberschreitende Grundwasserabsenkung gräbt uns erst das Wasser ab – und dann rutscht uns regelrecht der Boden unter den Füßen weg!“

Weiterhin betont Dr. Daniel Gerber: „Diese Art von Ausnahmegenehmigung, wie sie beim Tagebau Turów Anwendung findet, wurde gleichermaßen für drei weitere polnische Tagebaue erteilt. Deshalb ist der im polnischen Recht verankerte systematische Verstoß gegen EU-Richtlinien ein zentraler Bestandteil der Beschwerde.“

„Die EU als Hüterin der Verträge muss jetzt tätig werden, damit die Braunkohleindustrie nicht weiter das Gesetz verbiegt, um klimaschädliches CO2 zu produzieren und beim Kohleausstieg auf der Bremse zu stehen. Außerdem fordere ich die Bundesregierung dazu auf, jetzt Verantwortung wahrzunehmen und der Tschechischen Republik im Verfahren als Streithelfer beizustehen.“

Ergänzend erklärt dazu die sächsische GRÜNEN-Europaabgeordnete Anna Cavazzini:

„Ich finde es richtig und wichtig, dass sich Akteure aus Sachsen mit dieser Beschwerde direkt an die EU wenden. Besonders in den Grenzregionen dient das EU-Recht dem Schutz der Bürger:innen. Emissionen, Wasser- und Luftverschmutzung – das alles macht nicht an der Grenze halt.“

„Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Nach der Bestätigung der Verstöße gegen EU-Recht durch die EU-Kommission, müssen nun endlich Konsequenzen folgen und das Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet werden.“

Weitere Informationen:

Pressemitteilung der EU-Kommission: „Umweltverträglichkeitsprüfung: Kommission erlässt mit Gründen versehene Stellungnahme in einem von Tschechien eingeleiteten Verfahren gegen Polen“ (17.12.2020)

Zusammenfassung „Gutachten zu den grenzüberschreitenden Auswirkungen einer Fortführung des Braunkohleabbaus in Turów (Polen) auf die Gewässer in Deutschland“

Audio-Aufnahme der Pressemitteilung (CC BY 4.0):


english 🇬🇧

Dr. Daniel Gerber: We have an illegally operated lignite coal mine on our doorstep – it has a direct impact on the cities and environment of Saxony.

In September of last year, the Czech Republic filed a formal intergovernmental complaint against Poland regarding the Turów lignite coal mine. In evaluating this complaint, the European Commission came to the conclusion that Poland was violating EU directives with the Turów lignite coal mine. Now, together with responsibles and citizens of the city of Zittau, Dr. Daniel Gerber has also filed an official complaint with the European Commission.

Dr. Daniel Gerber, energy and environmental policy spokesperson for the Alliance 90/The Greens parliamentary group and member of the Committee on Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture in the Saxon Parliament, explains:

„The decision to submit an official complaint to the European Commission was not easy for me. But I have a responsibility for all citizens of Saxony and want to avert harm from them. Poland’s violation of the treaty, which has been confirmed by the European Commission, is also of enormous significance for Saxony. We have an illegally operated lignite coal mine on our doorstep which has a direct impact on the cities and environment of Saxony.“

„As a result of lignite coal mining in Turów, the lowering of the groundwater level already leads to a measurable subsidence of the ground under the city of Zittau. It is necessary to act now, because the cross-border lowering of groundwater will first cut off our water and then the ground beneath our feet will literally slip away!“

Furthermore, Dr. Daniel Gerber emphasizes: „This type of exemption, as applied to the Turów lignite coal mine, was equally granted to three other Polish lignite coal mines. Therefore, the systematic violation of EU directives enshrined in Polish law is a central part of the complaint.“

„The European Union, as guardian of the treaties, must act now to ensure that the lignite industry doesn’t continue to bend the law, producing more climate-damaging CO2 and delaying the coal exit. I also call on the German government to take responsibility now and stand by the Czech Republic as an intervenor in the proceedings.“

In addition the Saxonian GREENS/EFA MEP Anna Cavazzini explains:

„It is important that the people of Saxony turn directly to the EU with this complaint. Especially in border regions, EU law serves to protect citizens. Emissions, water and air pollution – all this does not stop at the border.“

„We have no more time to lose. After the Commission confirmed violations against EU law, we want to finally see consequences and the Commission must initiate the infringement procedure against Poland.“

Further information:

European Commission press release: „Environmental Impact Assessment: Commission adopts reasoned opinion in case brought by Czechia against Poland“ (17 December 2020)

Summary „Expert report on the cross-border effects of the continuation of lignite mining in Turów (Poland) on water in Germany“

Audio recording of the press release (CC BY 4.0):


Cesky 🇨🇿

Dr. Daniel Gerber: Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje saská města a životní prostředí.

V září loňského roku podala vláda České republiky oficiální stížnost na Polsko týkající se hnědouhelného dolu Turów, která je prvním krokem k žalobě na Polsko před Evropským soudním dvorem. Při hodnocení této stížnosti dospěla Evropská komise k závěru, že Polsko při těžbě v hnědouhelném dole Turów porušuje evropské právo Nyní podává stížnost k Evropské komisi také člen saského parlamentu Dr. Daniel Gerber ve spolupráci s dalšími dotčenými osobami a občany města Žitava.

Dr. Daniel Gerber, mluvčí pro energetickou a environmentální politiku parlamentní skupiny Alliance 90/Zelení a člen Výboru pro energii, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství v saském parlamentu, vysvětluje:

„Rozhodnutí podat stížnost k Evropské komisi pro mě nebylo snadné. Nesu však odpovědnost za všechny občany Saska a musím odvrátit škody, které nám hrozí. Porušování evropského práva Polskem, které potvrdila Evropská komise, má i pro Sasko zásadní význam. Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje naše města a životní prostředí.“

„Těžba hnědého uhlí v dole Turów vede ke snižování hladiny podzemní vody, které již nyní způsobuje měřitelný pokles horninového podloží pod městem Žitava. Musíme jednat hned, protože přeshraniční snižování hladiny podzemní vody nás nejprve připraví o vodu, a pak jeho vlivem doslova ztratíme půdu pod nohama.“

Dr. Daniel Gerber dále zdůraznil: „Výjimky z dosažní dobrého stavu vod, které Polsko v rozporu s evropským právem aplikuje na hnědouhelný důl Turów, byly uděleny také třem dalším polským hnědouhelným dolům. Ústředním tématem stížnosti je proto systematické porušování evropského práva, které bylo nesprávně transponováno do polských právních předpisů.“

„Evropská unie musí nyní jakožto strážkyně Smluv jednat, aby zajistila, že lignitový průmysl nebude nadále ohýbat zákony, produkovat další CO2 poškozujících klima a oddalovat odchod uhlí. Rovněž vyzývám německou vládu, aby přijala svou zodpovědnost a připojila se ke stížnosti České republiky na Polsko jako vedlejší účastník řízení.“

Zelená europoslankyně ze Saska Anna Cavazzini ke stížnosti uvádí:

„Je důležité, že se obyvatelé Saska obracejí s touto stížností přímo na EU. Zejména v příhraničních regionech je evropské právo důležitým nástrojem k ochraně občanů. Emise a znečištění vody a ovzduší nekončí na státních hranicích.“

„Už nemůžeme ztrácet čas. Poté, co Komise potvrdila porušení právních předpisů EU, chceme konečně vidět výsledky. Komise musí proti Polsku okamžitě zahájit řízení o nesplnění povinnosti.“

Bližší informace:

Posuzování vlivů na životní prostředí: Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu Česka s Polskem (17. prosinec 2020)

Shrnutí: odborný posudek k přeshraničním vlivům pokračování těžby hnědouhelného ložiska v dole Turów na vodní poměry v Německu


polski 🇵🇱

Dr Daniel Gerber: Tuż za progiem mamy nielegalnie eksploatowaną kopalnię odkrywkową, która ma bezpośredni wpływ na miasta i środowisko Saksonii.

We wrześniu ubiegłego roku Republika Czeska złożyła przeciwko Polsce formalną skargę międzypaństwową dotyczącą kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Turowie. W toku oceny skargi Komisja Europejska doszła do wniosku, że eksploatując kopalnię Turów Polska narusza europejskie dyrektywy. Członek parlamentu krajowego Saksonii z ramienia Partii Sojusz 90/Zieloni – dr Daniel Gerber – wraz z osobami odpowiedzialnymi oraz obywatelkami i obywatelami miasta Zittau (Żytawa), złożył w tej sprawie również oficjalną skargę do Komisji Europejskiej.

Dr Daniel Gerber – rzecznik ds. polityki energetycznej i klimatycznej z ramienia frakcji Sojusz 90/Zieloni przy Saksońskim Parlamencie Krajowym – wyjaśnia:

„Decyzja o złożeniu oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej nie była dla mnie łatwa. Jestem jednak odpowiedzialny za wszystkich obywateli Saksonii i chcę zapobiec ich stratom. Potwierdzone przez Komisję Europejską naruszenie umowy przez Polskę ma ogromne znaczenie również dla Saksonii. Tuż za naszym progiem znajduje się nielegalnie eksploatowana kopalnia odkrywkowa i ma ona bezpośredni wpływ na miasta i środowisko naturalne Saksonii.“

„Obniżenie stanu wód gruntowych w wyniku eksploatacji węgla brunatnego w Turowie już teraz powoduje wymierne obniżenie poziomu gruntu pod miastem Zittau (Żytawa). Musimy podejmować działania, ponieważ transgraniczne obniżenie poziomu wód gruntowych najpierw odetnie nam dopływ wody a potem ziemia dosłownie wymknie się spod naszych stóp!“

Ponadto, podkreśla dr Daniel Gerber, „Rodzaj zezwolenia wyjątkowego, które było stosowane w odniesieniu do kopalni odkrywkowej w Turowie, został również przyznany trzem innym polskim kopalniom odkrywkowym. Dlatego też zakotwiczone w polskim prawie systematyczne naruszanie dyrektyw unijnych stanowi centralny element tej skargi.“

„Unia Europejska jako strażnik traktatów, musi podjąć działania, aby zapobiec dalszemu naginaniu prawa przez przemysł węgla brunatnego, wytwarzaniu szkodliwego dla klimatu CO2 i hamowaniu procesu wyjścia z węgla. Wzywam również rząd federalny do przyjęcia odpowiedzialności oraz pomocy Republice Czeskiej w charakterze interwenienta ubocznego w postępowaniu.“

Saksońska posłanka do PE z ramienia Zielonych – Anna Cavazzini – uzupełniając wyjaśnia:

„Uważam to za słuszne i ważne, aby zainteresowane strony z Saksonii skierowały tę skargę bezpośrednio do UE. Szczególnie w regionach przygranicznych prawo UE służy ochronie obywatelek i obywateli. Emisje, zanieczyszczenie wody i powietrza – to wszystko nie zatrzymuje się na granicach państwowych.“

„Nie mamy już więcej czasu do stracenia. Po stwierdzeniu przez Komisję Europejską naruszenia prawa UE, muszą nastąpić konsekwencje i musi zostać wszczęte postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia przepisów.“

Dalsze informacje:

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: „Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja przyjmuje uzasadnioną opinię w sprawie wniesionej przez Czechy przeciwko Polsce.“ (17 grudnia 2020 r.)

Streszczenie (w języku niemieckim) „Expert report on the cross-border effects of the continuation of lignite mining in Turów (Poland) on water in Germany“ = „Ekspertyza dotycząca transgranicznych oddziaływań na akweny w Niemczech wskutek kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w Turowie“


Beitragsbild: EmDee, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Dieser Beitrag ist, sofern nicht anders angegeben, nach Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0  lizensiert.

2 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Skip to content